Kascontrolecommissie.
Het functioneren van de kascontrolecommissie is vastgelegd in de statuten van de voetbalvereniging” Kapelle”.
In artikel 12 staat:
3.a.De algemene ledenvergadering benoemt een kascommissie, bestaande uit drie leden en een plaatsvervangend lid die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
  b.De leden worden benoemd voor de duur van drie jaar en treden af volgens een op te maken rooster.
  c.De kascommissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten en brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.